THỰC ĐƠN TIỆC

THỰC ĐƠN TIỆC
THỰC ĐƠN 1: GIÁ 1.320.000đ
-
THỰC ĐƠN 2: GIÁ 1.360.000đ
1. SÚP HẢI SẢN TÔM MỰC350,0001. SÚP GÀ XÉ NẤM ĐÔNG CÔ320,000
2. MIẾN GHẸ TÔM MỰC400,0002. MIẾN GHẸ TÔM MỰC400,000
3. CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU220,0003. CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU220,000
4. LẨU CÁ HỒI NẤU DƯA CẢI250,0004. LẨU CÁ HỒI NẤU RƯỢU VANG320,000
5. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,0005. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,000
THỰC ĐƠN 3: GIÁ 1.420.000đ-THỰC ĐƠN 4: GIÁ 1.530.000đ
1. GỎI BÒ ĐÚC LÒ350,0001. GỎI BÒ ĐẶC BIỆT350,000
2. NAI QUANH LỬA HỒNG350,0002. GÀ VƯỜN CỒ XỐI MỠ380,000
3. SƯỜN HEO NẤU ĐẬU300,0003. BAO TỬ+LƯỠI HEO SỐT BÀO NGƯ380,000
4. LẨU ĐẦU CÁ HỒI NẤU MÔN320,0004. LẨU ĐẦU CÁ HỒI NẤU RƯỢU VANG320,000
5. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,0005. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,000
THỰC ĐƠN 5: GIÁ 1.550.000đ-THỰC ĐƠN 6: GIÁ 1.600.000đ
1. GỎI CỦ HỦ DỪA TÔM THỊT 380,0001. GỎI BÒ KHOAI MÔN 380,000
2. MIẾN GHẸ TÔM MỰC400,0002. CƠM HẾN GÀ QUAY NẤU HẢI NAM450,000
3. NAI QUANH LỬA HỒNG350,0003. NAI QUANH LỬA HỒNG350,000
4. LẨU ĐẦU CÁ HỒI NẤU RƯỢU VANG320,0004. LẨU ĐẦU CÁ HỒI NẤU MÔN320,000
5. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,0005. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,000
THỰC ĐƠN 7: GIÁ 1.550.000đTHỰC ĐƠN 8: GIÁ 1.580.000đ
1. GỎI BÒ KHOAI MÔN 380,0001. MIẾN GHẸ TÔM MỰC400,000
2. MIẾN GHẸ TÔM MỰC400,0002. GÀ VƯỜN CỒ XỐI MỠ380,000
3. NAI QUANH LỬA HỒNG350,0003. BAO TỬ+LƯỠI HEO SỐT BÀO NGƯ380,000
4. LẨU ĐẦU CÁ HỒI NẤU RƯỢU VANG320,0004. LẨU ĐẦU CÁ HỒI NẤU MÔN320,000
5. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,0005. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,000
THỰC ĐƠN 9: GIÁ 1.600.000đTHỰC ĐƠN 10: GIÁ 1.630.000đ
1. SÚP GÀ XÉ NẤM ĐÔNG CÔ320,0001. GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT320,000
2. GÀ VƯỜN CỒ XỐI MỠ380,0002. GÀ VƯỜN CỒ XỐI MỠ380,000
3. BÒ SỐT PATÊ480,0003. BAO TỬ+LƯỠI HEO SỐT BÀO NGƯ380,000
4. LẨU CHẢ CÁ CHUA CAY320,0004. LẨU CÁ BỚP NẤU CHUA CAY450,000
5. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,0005. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,000
THỰC ĐƠN 11: GIÁ 1.550.000đTHỰC ĐƠN 12: GIÁ 1.720.000đ
1. SÚP GÀ XÉ NẤM ĐÔNG CÔ320,0001. GỎI BÒ ĐẶC BIỆT 350,000
2. GÀ VƯỜN CỒ XỐI MỠ380,0002. GÀ VƯỜN CỒ XỐI MỠ380,000
3. CÁ ĐIÊU HỒNG HẤP HỒNG KÔNG300,0003. CƠM CHIÊN CÁ MẶN240,000
4. LẨU HẢI SẢN NẤU RIÊU CUA ĐỒNG450,0004. LẨU GÀ ÁC TIỀM THUỐC BẮC650,000
5. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,0005. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,000
THỰC ĐƠN 13: GIÁ 1.600.000đTHỰC ĐƠN 14: GIÁ 1.760.000đ
1. GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT320,0001. GỎI BÒ ĐẶC BIỆT350,000
2. HEO MAXSA380,0002. HEO MAXSA380,000
3. GÀ SỐT NƯỚC BÀO NGƯ480,0003. CƠM GÀ VƯỜN NẤU HẢI NAM480,000
4. LẨU ĐẦU CÁ HỒI NẤU RƯỢU VANG320,0004. LẨU HẢI SẢN NẤU RIÊU CUA ĐỒNG450,000
5. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,0005. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,000
THỰC ĐƠN 15: GIÁ 1.660.000đTHỰC ĐƠN 16: GIÁ 1.690.000đ
1. GỎI BÒ KHOAI MÔN380,0001. SÚP GÀ XÉ NẤM ĐÔNG CÔ320,000
2. HEO MAXSA380,0002. GỎI BÒ ĐẶC BIỆT350,000
3. BAO TỬ + LƯỠI HEO SỐT TIÊU400,0003. MIẾN GHẸ TÔM MỰC 400,000
4. LẨU THÁI HẢI SẢN400,0004. LẨU NẤM HẢI SẢN520,000
5. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,0005. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,000
THỰC ĐƠN 17: GIÁ 1.500.000đTHỰC ĐƠN 18: GIÁ 1.680.000đ
1. SP CUA BONG BNG C350,0001. GỎI MIẾN THÁI HẢI SẢN400,000
2. GÀ VƯỜN CỒ XỐI MỠ380,0002. GÀ VƯỜN CỒ XỐI MỠ380,000
3. NAI QUANH LỬA HỒNG350,0003. BÒ SỐT PATÊ480,000
4. LẨU CHẢ CÁ CHUA CAY320,0004. LẨU ĐẦU CÁ HỒI NẤU RƯỢU VANG320,000
5. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,0005. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,000
THỰC ĐƠN 19: GIÁ 1.540.000đTHỰC ĐƠN 20: GIÁ 1.880.000đ
1. SÚP GÀ XÉ NẤM ĐÔNG CÔ320,0001. SP CUA BONG BNG C350,000
2. TÔM HẤP (loại 30 con/kg) - 20 con/bàn320,0002. MIẾN GHẸ TÔM MỰC400,000
3. NAI QUANH LỬA HỒNG350,0003. CƠM GÀ VƯỜN NẤU HẢI NAM480,000
4. LẨU HẢI SẢN NẤU RIÊU CUA ĐỒNG450,0004. LẨU CÙ LAO THẬP CẨM550,000
5. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,0005. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,000
THỰC ĐƠN 21: GIÁ 1.780.000đTHỰC ĐƠN 22: GIÁ 1.730.000đ
1. SP CUA BONG BNG C350,0001. HEO MAXSA380,000
2. HEO MAXSA380,0002. MIẾN GHẸ TÔM MỰC400,000
3. MIẾN GHẸ TÔM MỰC400,0003. NAI QUANH LỬA HỒNG350,000
4. LẨU CÙ LAO THẬP CẨM550,0004. LẨU TÔM SÚ NẤU THÁI500,000
5. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,0005. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,000
THỰC ĐƠN 23: GIÁ 1.630.000đTHỰC ĐƠN 24: GIÁ 1.830.000đ
1. GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT320,0001. SÚP HẢI SẢN TÔM MỰC350,000
2. GÀ HẤP LÁ CHANH380,0002. MIẾN GHẸ TÔM MỰC400,000
3. BAO TỬ+LƯỠI HEO SỐT BÀO NGƯ380,0003. BAO TỬ + LƯỠI HEO PHÁ LẤU380,000
4. LẨU HẢI SẢN NẤU RIÊU CUA ĐỒNG450,0004. LẨU CÁ HOÀNG ĐẾ RƯỢU VANG600,000
5. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,0005. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,000
THỰC ĐƠN 25: GIÁ 1.810.000đTHỰC ĐƠN 26: GIÁ 1.550.000đ
1. GỎI ỐC BÚA HÒN TRE380,0001. SALAD HẢI SẢN TRÁI CÂY150,000
2. MIẾN GHẸ TÔM MỰC400,0002. MIẾN GHẸ TÔM MỰC400,000
3. HEO MAXSA380,0003. HEO MAXSA380,000
4. LẨU CÙ LAO THẬP CẨM550,0004. LẨU NẤM HẢI SẢN520,000
5. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,0005. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,000
THỰC ĐƠN 27: GIÁ 1.750.000đTHỰC ĐƠN 28: GIÁ 1.880.000đ
1. SÚP GÀ XÉ NẤM ĐÔNG CÔ320,0001. SP CUA BONG BNG C350,000
2. HEO MAXSA380,0002. MIẾN GHẸ TÔM MỰC400,000
3. NAI QUANH LỬA HỒNG350,0003. HEO MAXSA380,000
4. LẨU CÁ HOÀNG ĐẾ RƯỢU VANG600,0004. LẨU GÀ ÁC TIỀM THUỐC BẮC650,000
5. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,0005. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,000
THỰC ĐƠN 29: GIÁ 1.780.000đTHỰC ĐƠN 30: GIÁ 1.850.000đ
1. SP CUA BONG BNG C350,0001. SÚP GÀ XÉ NẤM ĐÔNG CÔ320,000
2. GÀ VƯỜN CỒ XỐI MỠ380,0002. MIẾN GHẸ TÔM MỰC400,000
3. NAI QUANH LỬA HỒNG350,0003. BÒ SỐT PATÊ480,000
4. LẨU CÁ HOÀNG ĐẾ RƯỢU VANG600,0004. LẨU CÙ LAO THẬP CẨM550,000
5. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,0005. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,000
THỰC ĐƠN 31: GIÁ 1.860.000đTHỰC ĐƠN 32: GIÁ 2.010.000đ
1. GỎI MIẾN THÁI HẢI SẢN400,0001. BÒ RANG RƯỢU XO480,000
2. GÀ HẤP LÁ CHANH380,0002. MIẾN GHẸ TÔM MỰC400,000
3. BAO TỬ + LƯỠI HEO PHÁ LẤU380,0003. HEO MAXSA380,000
4. LẨU CÁ HOÀNG ĐẾ RƯỢU VANG600,0004. LẨU GÀ ÁC TIỀM THUỐC BẮC650,000
5. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,0005. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,000
THỰC ĐƠN 33: GIÁ 1.730.000đTHỰC ĐƠN 34: GIÁ 1.960.000đ
1. TỨ BỬU (4 MÓN)250,0001. GỎI MIẾN THÁI HẢI SẢN400,000
2. MIẾN GHẸ TÔM MỰC400,0002. GÀ HẤP LÁ CHANH380,000
3. HEO MAXSA380,0003. BÒ SỐT PATÊ480,000
4. LẨU BABA NẤU CHUỐI600,0004. LẨU CÁ HOÀNG ĐẾ RƯỢU VANG 600,000
5. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,0005. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,000
THỰC ĐƠN 35: GIÁ 1.960.000đTHỰC ĐƠN 36: GIÁ 1.910.000đ
1. HEO MAXSA380,0001. GỎI BÒ KHOAI MÔN 380,000
2. CÁ MÚ HẤP HỒNG KÔNG550,0002. HEO MAXSA380,000
3. NAI QUANH LỬA HỒNG350,0003. GÀ SỐT NƯỚC BÀO NGƯ480,000
4. LẨU GÀ ÁC CỒ TIỀM LỤC VỊ580,0004. LẨU NẤM HẢI SẢN520,000
5. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,0005. TRÁNG MIỆNG: NHO MỸ150,000
THỰC ĐƠN 37: GIÁ 1.910.000đTHỰC ĐƠN 38: GIÁ 2.350.000đ
1. GỎI BÒ ĐẶC BIỆT 350,0001. SÚP BONG BÓNG CÁ LẠC850,000
2 .TÔM SỐT CHANH DÂY480,0002. GỎI MIẾN THÁI HẢI SẢN400,000
3. CƠM GÀ VƯỜN NẤU HẢI NAM 480,0003. CƠM GÀ VƯỜN NẤU HẢI NAM480,000
4. LẨU RIÊU CUA HẢI SẢN500,0004. LẨU NẤM HẢI SẢN520,000
5. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,0005. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,000
THỰC ĐƠN 39: GIÁ 2.410.000đTHỰC ĐƠN 40: GIÁ 2.460.000đ
1. MIẾN XÀO CUA GẠCH700,0001. GỎI CỦ HỦ DỪA TÔM THỊT380,000
2. BÒ SỐT PATÊ480,0002. MIẾN CUA GẠCH SON700,000
3. CÁ BÓNG MÚ HẤP TRÂN CHÂU550,0003. BÒ SẮT SỢI SỐT TIÊU XANH550,000
4. LẨU GÀ ÁC CỒ TIỂM LỤC VỊ580,0004. LẨU GÀ ÁC CỒ TIỀM LỤC VỊ580,000
5. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,0005. CHÈ HẠT SEN + BẠCH QUẢ250,000
THỰC ĐƠN 41: GIÁ 1.350.000đTHỰC ĐƠN 42: GIÁ 1.550.000đ
1. TỨ BỬU (4 MÓN)250,0001. SÚP GÀ XÉ NẤM ĐÔNG CÔ320,000
2. SP CUA BONG BNG C350,0002. GỎI BÒ KHOAI MÔN380,000
3. CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ250,0003. NAI QUANH LỬA HỒNG350,000
4. LẨU THÁI HẢI SẢN400,0004. LẨU THÁI HẢI SẢN400,000
5. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,0005. TR.MIỆNG: TRÁI CÂY / RAU CÂU100,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *